logo
logo
"PARENTING FOR PEACE (P4P) - Nurturing Joyful, Loving and Skillful Childhood for World Peace" "પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ (પી ફોર પી) - પ્રેમ, આનંદ અને આવડત ભર્યા બાળ ઉછેર થકી વિશ્વ શાંતી"
YouTube
Facebook
Twitter
Instagram
Telegram

About Us

Parenting for Peace

...HISTORY OF P4P...

The child is very influential, he learns what he sees and feels. If a child falls in love, he grows up and returns the habitual love to the society as a loving person. Violence is learned if a child experiences violence in childhood.

This happens in every child's life. Every child learns from such an unintentional experience. But as parents and teachers we are unaware of this because we are trained to be pilots from a plumber there but training to be a parent is not necessary.

The child learns violence when we slap the child, turn off the TV, slap the child, or try to keep the peace by knocking the duster in the classroom. The child learns that can be inferred through violence. The seeds of violence planted unknowingly in childhood become a banyan tree and afflict society. Terrorism and war are rampant forms of violence but at its root are the seeds of violence sown in one's mind.

Parents and teachers want the best for their children. They want the child to grow up but are largely unaware of how to do it. As a result, children are victims of subtle gross violence. It is important to cultivate parental understanding. That requires training. If no effort is made for this, this vicious cycle of violence will continue.

That is why the 'Parenting for Peace' campaign works to make parents, teachers and society aware of this scientific fact of child rearing. The main task of the campaign is to train parents and teachers and its main goal is to give children a loving and happy childhood so that they can become pillars of a peaceful society. All activities of the campaign are done free of cost.

While working in this way, I wrote a letter to friends when I wrote the letter to friends, from the focus of the focus of the folkhardar of Bhavnagar district. Before that I had that my idea of ​​connecting the child Sinusanism was originally, but 'spectacle', this thing was spectacularly in four lectures. This booklet became a guide for all of us. It's a name to deliver home at home. His translation has been published in Hindi, Marathi and English. Translation will happen soon in Malayalam and Bengali.

This is a very important job and is working as a whole world. In the purpose of the purpose of it, I spoke to friends in Surat in March 2013. They indicated some of the other names. Some came from the front. We started to meet every month. Everybody suggested new things suggested. Everyone takes responsibility voluntarily. It accounts for the next meeting. Many training materials are ready. Trailing website www.parentingforpeace.in started childhood questions in it.

Why did it work too much? Parents and teachers have been able to do for what they take advantage of it. Finally, two days convention in Surat in July 2014. In this field, 190 people of Gujarat wanted to work or want to work. In two days, 17 in the two days, he trained the presentations to his ladder, he can train his parents and teachers. From all those teams started working in five-seven places in Gujarat.

Introduction programs went to the new place to work in a new place. Give the work extension. At one time, there were 18 teams of 18 teams in Gujarat and in Madhya Pradesh.

In the early days, there is a lot of talk about the form of campaign. There was a sign that the trust of the voluntary organization trust should be done when the second vote was not in the trust's party. The reason for the trust of the trust was that it will get work structures so that the work will last. Some people did not have a good opinion about the trusts working this way. But the main thing to be true. The purpose of the campaign is to give children love and fun childhood, and in any way, this is the main purpose of the campaign that this work can work or join. This may not be possible by registering a trust. It was a lot of openness that can connect to other organizations that work individually without bonding in the construction of the organization.

Were joined with all upper-class understanding so the question was not the question. Hanging on the side of this question and running work. The form of campaign was clearly explained as such. New new people in every meeting were coming and new things went away. No Pro Take the victory servant. Those who teach all volunteers process drama. Scrreet Programs became undivided organ. Sillybhai Jain of the Film Society of Surat brought the idea of ​​child films and started showing child films in Surat metropolitan schools.

As the work expands expanded, the form of the campaign went on and somebody said that this idea is the campaign. Anyone who believes in this idea and any person who wants to work for that organization can do this work in their own way. The work of campaigns is to provide the platform. So they extend multiple work.

When any campaign is successful, then the leadership of it does not remain in the hands of those who started it; Increasingly further people who handle leadership. The campaign leadership after 014 Surat Convention. Kamlashbhai is in Parekh's hands but they do not have any positions. Works all together. There is no post office in the campaign. Everyone handles responsibility according to that time requirement and fulfills the role ..

At the beginning, the campaign mission statement was made. Including Vision, Mission, Values, Working System etc. But as the work progressed, it happened that cleanness and holiness are two major values. The person with a clean-up childbirth to children will be able to survive. Many people came and went. Some have come only with the obese purpose of what they'll get. They went very quickly. But even though some of these were not in glorification, even though there will be a social work in mind. Some of them will be able to note their work, there will be an unconscious desire to get the stage shopping. Such people also slow down.

Focus is a lot to do because the workers of the kilnamis can not survive. There are also some people who want to do this work but can not maintain continuity. We want to exercise on every time and do a little bit like that.

The work has increased very much. All is satisfied with the speed and direction of work. The idea of ​​the campaign increases the faith that will be inflicted throughout the world. It has also been clear that people who want to work at a nomaric price can only work. People who are added.

Many people who believe in this idea are around the world. They are doing this work in some way. There are many people who want to do this work but do not understand how to do. Such people can contribute their own in the direction of development in the direction of the world. To do this, there is no need to join any organization in bondage. The campaign for any person or organization can work this in its own way, wants to connect to all such people.

The main goal of the campaign is to give children love and fun childhood. To prevent the creation of suicide, babysitter, children, parents, parents, and teachers, parents, parents, parents, and teachers who spread to children, children, children, parents, and teachers, showing child stories, children, children, parents, and teachers. Worker - In short, the person who works in love and humble childhood is contributing in the direction of world development. Joining this campaign will increase its ability to work and its contributions will increase.

At present, most people connected to this campaign were working in this field. But joining the campaign, they became guidelines from the campaign and the benefits of each member's capacity were met. So the amount of work and quality of work increased. That is why the purpose of this idea is to combine the workers, they have to provide platforms.

Come, we all gathered to be able to work in the direction of development in the direction of loving and enjoying childhood.

બાળક ખૂબ જ પ્રભાવક્ષમ હોય છે તે જે જુએ, અનુભવે તે શીખે છે. બાળક પ્રેમ પામે તો મોટો થઇ પ્રેમાળ વ્યકિત તરીકે સમાજને સવાયો પ્રેમ પાછો આપે છે. બાળક બચપણમાં હિંસાનો અનુભવ કરે તો હિંસા શીખે છે.

આવું દરેક બાળકના જીવનમાં બને છે. જાણે-અજાણે થતા આવા અનુભવમાંથી દરેક બાળક શીખતુ હોય છે. પરંતુ મા-બાપ તથા શિક્ષક તરીકે આપણે આ બાબતથી અજાણ હોઇએ છીએ કારણ કે આપણે ત્યાં પ્લમ્બરથી પાઇલોટ થવાની તાલીમ આપવામાં આવે છે પણ મા-બાપ થવાની તાલીમ જરુરી ગણાતી નથી.

બાળકને થપ્પડ મારીને ટીવી બંધ કરાવીએ કે થપ્પડ મારીને ભણવા બેસાડીએ કે વર્ગમાં ડસ્ટર પછાડી શાંતિ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે બાળક હિંસા શીખે છે. બાળક શીખે છે કે હિંસાના માધ્યમથી ધાર્યુ કરાવી શકાય છે. બચપણમાં અજાણતાં જ વવાયેલાં હિંસાના બીજ વટ વૃક્ષ થઇ સમાજને પીડે છે. ત્રાસવાદ અને યુધ્ધ હિંસાનાં વરવાં સ્વરૂપ છે પરંતુ તેના મૂળમાં વ્યકિતના મનમાં વેરાયેલાં હિંસાનાં બીજ હોય છે.

માબાપો અને શિક્ષકો બાળકનું ભલું જ ઇચ્છે છે. બાળક વિકસે તેવું જ તેઓ ઇચ્છતાં હોય છે પરંતુ તેવું કેવી રીતે કરવું તેનાથી મોટે ભાગે અજાણ હોય છે. પરિણામે બાળકો સૂક્ષ્મ સ્થૂળ હિંસાનો ભોગ બનતા હોય છે. માબાપની સમજ કેળવાય તે જરૂરી છે. તે માટે તેઓનું પ્રશિક્ષણ આવશ્યક છે. તે માટે પ્રયાસ નહિ કરવામાં આવે તો હિંસાનું આ વિષચક્ર ચાલતું જ રહેશે.

એટલે જ ’પેરેન્ટીંગ ફોર પીસ’ અર્થાત ’બાળ ઘડતર થકી વિશ્વશાંતિની દિશામાં’ અભિયાન બાળઉછેરની આ વૈજ્ઞાનિક હકીકતથી માબાપ, શિક્ષક અને સમાજને અવગત કરાવવાનું કામ કરે છે. અભિયાનનુ મુખ્ય કામ માબાપ અને શિક્ષકોને તાલીમ આપવાનું છે અને તેનું મુખ્ય ધ્યેય છે બાળકોને પ્રેમ અને આનંદભર્યું બાળપણ આપવું જેથી જેઓ શાંતિપૂર્ણ સમાજના સ્થંભનિર્માતા બને. અભિયાનની તમામ પ્રવૃત્તિઓ વિના મૂલ્યે કરવામાં આવે છે.

આ રીતે કામ કરવા છ એક વર્ષ પહેલાં મેં મિત્રોને પત્ર લખ્યાં ત્યારે ભાવનગર જિલ્લાના સણોસરા ખાતેની લોકભારતી સંસ્થામાંથી ભાવનાબહેન પાઠકે સ્વ.મનુભાઇ પંચોળી ’દર્શક’ ની નાનકડી પુસ્તિકા ’’વિશ્વ શાંતિની ગુરુકિલ્લી’ મોકલી. તે પહેલાં મને એમ હતુ કે બાળહિંસા અનેત્રાસવાદને જોડવાનો મારો વિચાર મૌલિક હતો પણ ‘દર્શકે’ આ વાત પચાસેક વર્ષ પૂર્વે અદભૂત રીતે ચાર વ્યાખ્યાનોમાં કરી હતી. આ પુસ્તિકા અમારા સૌ માટે માર્ગદર્શક બની. તે ઘરે ઘરે પહોંચાડવાની નેમ છે. તેનો હિન્દી, મરાઠી તથા અંગ્રેજીમાં અનુવાદ પ્રકાશિત કર્યો છે. મલયાલમ તથા બંગાળીમાં અનુવાદ ટૂંક સમયમાં થશે.

આ બહુ મહત્વનું કામ છે અને સમગ્ર વિશ્વમાં કરવા જેવું કામ છે. તેમાં આગળ વધાય તે હેતુથી માર્ચ ર૦૧૩માં મે સુરતમાં મિત્રોને બોલાવી વાત કરી. તેઓએ બીજાં કેટલાંક નામો સૂચવ્યા. કેટલાક સામેથી આવ્યાં. અમે દર મહીને મળવાનુ શરૂ કર્યુ. દર બેઠકે નવાં નવાં કામો સૂચવાય. દરેક જણ સ્વૈચ્છિક રીતે જવાબદારી લે. તે પછીની બેઠકમાં તેનો હિસાબ આપે. ઘણી તાલીમ સામગ્રી તૈયાર થઇ. ત્રિભાષી વેબસાઇટ www.parentingforpeace.in શરૂ કરી તેમાં બાળઉછેરના પ્રશ્નો મૂકયાં.

ઘણું કામ થયું પણ તેને સમાજ સુધી પહોંચાડવું કેમ? માબાપો અને શિક્ષકો તેનો લાભ લે તે માટે શું કરવુ તે પ્રશ્ન પજવતો રહ્યો. છેવટે જુલાઇ ર૦૧૪માં સુરતમાં બે દિવસનું સંમેલન મળ્યુ. આ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા અથવા કામ કરવા માગતા ગુજરાતભરના ૧૯૦ લોકોએ ભાગ લીધો. બે દિવસમાં બાળઉછેરને લગતાં ૧૭ પ્રેઝન્ટેશનોની તાલીમ આપી તેની સીડી તેઓને આપી જેથી તેઓ પોતે માબાપ અને શિક્ષકોને તાલીમ આપી શકે. તેમાંથી ગુજરાતમાં પાંચ-સાત જગ્યાએ ટીમોએ કામ શરૂ કર્યુ.

નવી નવી જગ્યાએ કામ શરૂ થાય તે માટે પરિચય કાર્યક્રમો ગોઠવાતા ગયા. કામ વિસ્તરતુ ગયુ. એક સમયે ગુજરાતમાં ૧૬ અને મધ્યપ્રદેશમાં ર એમ કુલ ૧૮ ટીમો કામ કરતી થઇ.

શરૂઆતના દિવસોમાં અભિયાનના સ્વરૂપ વિષે ઘણી ચર્ચા ચાલી. એકમત એવો હતો કે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાના ટ્રસ્ટની નોંધણી કરાવી કામ કરવું જોઇએ જયારે બીજો મત ટ્રસ્ટના પક્ષમાં ન હતો. ટ્રસ્ટના પક્ષમાં તર્ક એવો હતો કે તેનાથી કામને માળખુ મળશે જેથી કામ ટકશે. કેટલાક લોકોનો આ રીતે કામ કરતા ટ્રસ્ટો વિશે સારો અભિપ્રાય ન હતો. પણ ખરા વજૂદવાળી મુખ્ય બાબત જુદી હતી.. અભિયાનનો હેતુ બાળકોને પ્રેમ અને આનંદભર્યુ બાળપણ આપવાનો છે અને કોઇ પણ રીતે આ કામ કરનાર વ્યકિત કે સંસ્થા તેમાં જોડાઇને કે જોડાયા સિવાય આ કામ કરી શકે તે અભિયાનનો મુખ્ય હેતુ છે. ટ્રસ્ટ નોંધાવાથી કદાચ આ શકય ન બને. સંસ્થાના બંધનમાં બંધાયા વિના વ્યક્તિગત રીતે કામ કરનાર કે આવું કામ કરનારી અન્ય સંસ્થાઓ જોડાઈ શકે તે સારું પણ ખુલ્લાપણું ઘણું જરૂરી હતું.

બધા ઉચ્ચ કક્ષાની સમજ સાથે જોડાયા હતા તેથી મતભેદનો પ્રશ્ન ન હતો. આ પ્રશ્ન બાજુ પર રહયો અને કામ ચાલતુ રહયું. જેમ જેમ કામ કરતા ગયા તેમ અભિયાનનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ થતું ગયું. દર મિટીંગમાં નવા નવા લોકો આવતા ગયાં અને નવાં નવાં કામો થતાં ગયાં. કોઇ પ્રો. વિજય સેવકને લઇ આવ્યુ. જેમણે બધા સ્વયંસેવકોને પ્રક્રિયા નાટક શીખવ્યુ. સ્ક્રીટ કાર્યક્રમોનુ અવિભાજય અંગ બન્યુ. ફિલ્મ સોસાયટી ઓફ સુરતના સુનિલભાઇ જૈન બાળ ફિલ્મોનો વિચાર લઇ આવ્યા અને સુરત મહાનગર પાલિકાની શાળાઓમાં બાળ ફિલ્મો બતાવવાનુ શરૂ થયુ ઈત્યાદી.

કામ વિસ્તરતું ગયું તેમ અભિયાનનું સ્વરૂપ ઉઘડતું ગયું અને કોઇકે કહયુ કે આ વિચાર અભિયાન છે. આ વિચારમાં માનનાર અને તે માટે કામ કરવા ઇચ્છતી કોઇ પણ વ્યકિત કે સંસ્થા પોતપોતાને ઠેકાણે પોતાની રીતે આ કામ કરી શકે. અભિયાનનુ કામ તેઓને પ્લેટફોર્મ પૂરુ પાડવાનુ છે. જેથી તેઓનુ કામ અનેકગણું વિસ્તરે.

કોઇ પણ અભિયાન ત્યારે જ સફળ થયું ગણાય જયારે તેનુ નેતૃત્વ જેણે તે શરૂ કર્યુ હોય તેના હાથમાં ન રહે; વધુને વધુ લોકો નેતૃત્વ સંભાળી કામ આગળ વધારે. ર૦૧૪ના સુરત સંમેલન પછી અભિયાનનું નેતૃત્વ ડો. કમલેશભઇ પારેખના હાથમાં છે પરંતુ તેમની પાસે કોઇ હોદ્દો નથી. બધા સાથે મળી કામ કરે છે. અભિયાનમાં કયાંય કોઇની પાસે કોઇ હોદ્દો નથી. દરેક જણ તે વખતની જરૂરિયાત મુજબ જવાબદારી સંભાળે છે અને ભૂમિકા નિભાવે છે..

શરૂઆતમાં જ અભિયાનનુ મિશન સ્ટેટમેન્ટ બનાવવામાં આવ્યુ. જેમાં વિઝન, મિશન, મૂલ્યો, કામ કરવાની પધ્ધતિ વિગેરે સામેલ છે. પણ જેમ જેમ કામ આગળ વધતું ગયું તેમ એ સ્પષ્ટ થયું કે શુધ્ધતા અને પવિત્રતા એ બે મુખ્ય મૂલ્યો છે. બાળકોને પ્રેમ અને આનંદભર્યું બાળપણ આપવાના શુધ્ધ હેતુવાળી વ્યકિત જ આમાં ટકી શકશે. ઘણા લોકો આવ્યાં અને ગયાં. કેટલાક તો પોતાને શું મળશે તેવા સ્થૂળ હેતુ સાથે જ આવ્યાં હોય. તેઓ તો બહુ જ ઝડપથી ગયાં. પરંતુ કેટલાકને આવો સ્થૂળ સ્વાર્થ ન હતો છતાં પણ મનમાં કયાંક પોતે સામાજિક કાર્ય કરી રહયા છે તેવો અહં હશે. કેટલાકને આવું કામ કરવાથી તેમના કામની નોંધ લેવાશે, મંચ શોભાવવા મળશે તેવી અચેતન ઇચ્છા હશે. આવા લોકો પણ ધીરે ધીરે ખરતા ગયા.

ભાતભાતનું કામ કરનારા પણ આમાં ટકી નથી શકતા કારણ કે જીવનમાં કશુક નોંધપાત્ર કરવા માટે ફોકસ ઘણું જરૂરી છે. કેટલાક એવા લોકો પણ છે જે આ કામ કરવા માંગે છે પણ સાતત્ય જાળવી શકતા નથી. આપણે રોજ કસરત કરવા ઈચ્છીએ પણ થોડો સમય કરીએ અને છૂટી જાય તેના જેવું.

કામ અનેકગણું વધ્યુ છે. કામની ગતિ અને દિશાથી બધાને સંતોષ છે. આ વિચાર અભિયાન સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસરશે તેવી શ્રધ્ધા વધતી જાય છે. એ પણ સ્પષ્ટ થયું છે કે નિસ્વાર્થ ભાવે કામ કરવા ઇચ્છતા લોકો જ આ કામ કરી શકશે. એવા લોકો ઉમેરાતા જાય છે.

આ વિચારમાં માનનારા ઘણા લોકો સમગ્ર વિશ્વમાં છે. તેઓ કોઈને કોઈ રીતે આ કામ કરી રહ્યા છે. ઘણા એવા લોકો છે જેઓ આ કામ કરવા માંગે છે પણ કઈ રીતે કરવું તેની સમજ તેમની પાસે નથી. આવા સૌ લોકો બાળઘડતર થકી વિશ્વશાંતિની દિશામાં- બાળકોને કોઈ પણ રીતે પ્રેમ અને આનંદભર્યું બાળપણ આપવાના યજ્ઞકાર્યમાં પોતાનું યોગદાન કરી શકે છે. તેમ કરવા માટે કોઈ સંસ્થાના બંધનમાં કે કોઈ માળખામાં જોડાવાની જરુર નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા પોતાની રીતે આ કામ કરી શકે છે તે માટે અભિયાન આવા સૌ લોકોને જોડવા માંગે છે.

અભિયાનનો મુખ્ય ધ્યેય બાળકોને પ્રેમ અને આનંદભર્યુ બાળપણ આપવાનો છે. માબાપ તથા શિક્ષકોને સાચી તાલીમ આપનાર, બાળકોને બાળ વાર્તાઓ કહેનાર, બાળકોને સરસ મજાની બાળ ફિલ્મ બતાવનાર, સાહિત્ય, ફિલ્મ, નાટકના માધ્યમથી આ વિચારનો પ્રસાર કરનાર, બાળકો, માબાપ તથા શિક્ષકોનું કાઉન્સેલીંગ કરનાર, માબાપને વ્યસન મુકત કરવાનું કામ કરનાર, બાળકોમાં થતા આત્મહત્યાના બનાવો અટકાવવા માટે કામ કરનાર – ટૂંકમાં બાળકોને પ્રેમ અને આનંદભર્યુ બાળપણ મળે તેવુ કોઇ પણ કામ કરનાર વ્યકિત બાળઘડતર થકી વિશ્વશાંતિની દિશામાં જ યોગદાન આપી રહી છે. આ અભિયાનમાં જોડાવાથી તેની કામ કરવાની ક્ષમતા વધશે અને તેનું યોગદાન અનેકગણુ વધશે.

અત્યારે આ અભિયાનમાં જોડાયેલાં મોટા ભાગના લોકો પ્રથમથી જ આ ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહયા હતા. પરંતુ અભિયાનમાં જોડાવાથી તેઓને અભિયાન તરફથી માર્ગદર્શન મળતું થયું અને દરેક સભ્યની ક્ષમતાનો લાભ સમગ્ર અભિયાનને મળતો થયો. જેથી કામની માત્રા અને ગુણવત્તા અનેકગણી વધી. આથી જ આ વિચાર અભિયાનનો હેતુ આવું કામ કરનારાઓને જોડવાનો છે, તેઓને પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો છે.

આવો, આપણે સૌ ભેગા મળી બાળકોને પ્રેમ અને આનંદ ભર્યું બાળપણ આપવાની દિશામાં કાર્ય કરી વિશ્વશાંતિની દિશામાં યોગદાન આપીએ.

बच्चा सीखता है कि कौन बहुत प्रभावशाली है, वह सीखता है। अगर बच्चा प्यार करने वाले व्यक्ति से प्यार करता है, तो समाज एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्यार देता है। यदि बच्चे को बचपन में हिंसा का अनुभव होता है, तो हिंसा सीखें।

यह हर बच्चे के जीवन में होता है। हर बच्चा इस तरह के अनुभव-अजीबता से सीख रहा है। लेकिन एक मां-पिता और शिक्षक के रूप में, हम इससे अनजान हैं क्योंकि हमें प्लंबर से पायलटों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है लेकिन माता-पिता के प्रशिक्षण पर विचार नहीं किया जाता है।

बच्चा हिंसा सीखता है जब बच्चे ने मेरे लिए टीवी झुकाया था कि बुफे ने श्रेणी में डस्टर को रोक दिया था। बच्चा सीखता है कि हिंसा घुमावदार हो सकती है। बचपन में, हिंसा के बीजहीन बीज पेड़ की ओर इशारा कर रहे हैं। क्षेत्र और युद्ध एक धन फार्म है, लेकिन इसकी जड़ों में व्यक्ति के दिमाग में हिंसा के बीज हैं।

माता-पिता और शिक्षक बच्चे के अच्छे चाहते हैं। जो बच्चा विकसित करता है वह यह है कि वे ज्यादातर अनजान हैं कि कैसे करना है। नतीजतन, बच्चे सूक्ष्म उछाल हिंसा से पीड़ित हैं। माता-पिता की समझ को समझना आवश्यक है। उनके लिए उठाना आवश्यक है। यदि यह प्रयास नहीं किया जाता है, तो हिंसा यह विषाक्त होगी।

यही कारण है कि "टुकड़े के लिए parenting 'का अर्थ है' दुनिया की दिशा के माध्यम से बाल-तैयार 'अभियान, बचपन के बचपन के काम, शारीरिक रूप से और समाज काम करता है। अभियान का मुख्य काम माता-पिता और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है और इसका मुख्य लक्ष्य बच्चों को प्यार और मजेदार बचपन देना है ताकि जो लोग शांतिपूर्ण समाज बनें वह डरावना है। अभियान की सभी गतिविधियां नि: शुल्क हैं।

इस तरह से काम करते हुए, मैंने दोस्तों को एक पत्र लिखा जब मैंने भावनगर जिले के फोल्कार्डार के फोकस से दोस्तों को पत्र लिखा था। इससे पहले कि मेरे पास बच्चे से जुड़ने का मेरा विचार मूल रूप से था, लेकिन 'शानदार', यह बात चार व्याख्यानों में शानदार रूप से थी। यह पुस्तिका हम सभी के लिए एक गाइड बन गई। यह घर पर घर पहुंचाने का एक नाम है। उनका अनुवाद हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है। अनुवाद जल्द ही मलयालम और बंगाली में होगा।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और पूरी दुनिया के रूप में काम कर रहा है। इसके उद्देश्य के उद्देश्य से, मैंने मार्च 2013 में सूरत में दोस्तों से बात की। उन्होंने कुछ अन्य नामों का संकेत दिया। कुछ सामने से आए। हमने हर महीने मिलना शुरू कर दिया। सभी ने सुझाव दिया कि नई चीजें सुझाई गईं। हर कोई स्वेच्छा से जिम्मेदारी लेता है। यह अगली बैठक के लिए जिम्मेदार है। कई प्रशिक्षण सामग्री तैयार हैं। पिछली वेबसाइट www.parentingforpeace.in में बचपन के प्रश्न शुरू हुए।

यह बहुत ज्यादा क्यों काम करता था? माता-पिता और शिक्षक इसका लाभ उठाने के लिए करने में सक्षम हैं। अंत में, जुलाई 2014 में सूरत में दो दिन का सम्मेलन। इस क्षेत्र में, गुजरात के 1 9 0 लोग काम करना चाहते थे या काम करना चाहते थे। दो दिनों में, 17 दिनों में, उन्होंने प्रस्तुतियों को अपनी सीढ़ी में प्रशिक्षित किया, वह अपने माता-पिता और शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकता है। उन सभी टीमों से गुजरात में पांच-सात स्थानों में काम करना शुरू कर दिया।

परिचय कार्यक्रम एक नई जगह पर काम करने के लिए नए स्थान पर गए। कार्य विस्तार दें। एक समय में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में 18 टीमों की 18 टीम थीं।

शुरुआती दिनों में, अभियान के रूप में बहुत सी बात है। एक संकेत था कि स्वैच्छिक संगठन ट्रस्ट का विश्वास तब किया जाना चाहिए जब दूसरा वोट ट्रस्ट की पार्टी में नहीं था। ट्रस्ट के विश्वास का कारण यह था कि इसे कार्य संरचनाएं मिलेंगी ताकि कार्य समाप्त हो जाए। इस तरह से काम करने वाले ट्रस्टों के बारे में कुछ लोगों की अच्छी राय नहीं थी। लेकिन मुख्य बात सच है। अभियान का उद्देश्य बच्चों को प्यार और मजेदार बचपन देना है, और किसी भी तरह से, यह अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि यह काम काम कर सकता है या शामिल हो सकता है। यह एक ट्रस्ट पंजीकृत करके संभव नहीं हो सकता है। यह बहुत खुलापन था जो संगठन के निर्माण में बंधन के बिना व्यक्तिगत रूप से काम करने वाले अन्य संगठनों से जुड़ सकता है।

सभी उच्च वर्ग की समझ के साथ शामिल थे इसलिए सवाल सवाल नहीं था। इस प्रश्न के पक्ष में लटका और काम चल रहा है। अभियान का रूप स्पष्ट रूप से समझाया गया था। हर बैठक में नए नए लोग आ रहे थे और नई चीजें चली गईं। कोई समर्थक नहीं जीत सेवक। जो सभी स्वयंसेवक प्रक्रिया नाटक को सिखाते हैं। स्क्रेट कार्यक्रम अविभाजित अंग बन गए। सिलीभाई जैन ऑफ द सूरत ऑफ सूरत ने बाल फिल्मों का विचार लाया और सूरत मेट्रोपॉलिटन स्कूलों में बाल फिल्मों को दिखाना शुरू कर दिया।

जैसे ही काम विस्तारित होता है, अभियान का रूप चला गया और किसी ने कहा कि यह विचार अभियान है। कोई भी जो इस विचार में विश्वास करता है और कोई भी व्यक्ति जो उस संगठन के लिए काम करना चाहता है वह इस काम को अपने तरीके से कर सकता है। अभियानों का काम मंच प्रदान करना है। तो वे कई काम बढ़ाते हैं।

जब कोई अभियान सफल होता है, तो इसका नेतृत्व उन लोगों के हाथों में नहीं रहता है जिन्होंने इसे शुरू किया; तेजी से आगे के लोग जो नेतृत्व को संभालते हैं। 014 सूरत सम्मेलन के बाद अभियान नेतृत्व। कमलाशभाई पारेख के हाथों में है लेकिन उनके पास कोई पद नहीं है। सभी एक साथ काम करता है। अभियान में कोई डाकघर नहीं है। हर कोई उस समय आवश्यकता के अनुसार ज़िम्मेदारी संभालता है और भूमिका को पूरा करता है ..

शुरुआत में, अभियान मिशन कथन बनाया गया था। दृष्टि, मिशन, मूल्य, कार्य प्रणाली आदि सहित लेकिन जैसे ही काम बढ़ गया, ऐसा हुआ कि स्वच्छता और पवित्रता दो प्रमुख मूल्य हैं। बच्चों के लिए एक साफ-बढ़िया प्रसव के साथ व्यक्ति जीवित रहने में सक्षम होगा। बहुत से लोग आए और गए। कुछ केवल उन मोटापे के उद्देश्य से आए हैं जो उन्हें मिलेगा। वे बहुत जल्दी चले गए। लेकिन हालांकि इनमें से कुछ महिमा में नहीं थे, भले ही मन में एक सामाजिक कार्य होगा। उनमें से कुछ अपने काम को ध्यान में रख पाएंगे, मंच खरीदारी करने की एक बेहोश इच्छा होगी। ऐसे लोग भी धीमे हो जाते हैं।

फोकस ऐसा करने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि किलामिस के कर्मचारी जीवित नहीं रह सकते हैं। ऐसे कुछ लोग भी हैं जो इस काम को करना चाहते हैं लेकिन निरंतरता बनाए रख सकते हैं। हम हर बार व्यायाम करना चाहते हैं और उस तरह थोड़ा सा करते हैं।

काम बहुत बढ़ गया है। सभी काम की गति और दिशा से संतुष्ट हैं। अभियान का विचार उस विश्वास को बढ़ाता है जो पूरी दुनिया में फंस जाएगा। यह भी स्पष्ट हो गया है कि जो लोग नगारा मूल्य पर काम करना चाहते हैं वे केवल काम कर सकते हैं। जो लोग जोड़े गए हैं।

इस विचार में विश्वास करने वाले बहुत से लोग दुनिया भर में हैं। वे इस काम को किसी तरह से कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस काम को करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आते हैं कि कैसे करना है। ऐसे लोग दुनिया की दिशा में विकास की दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसा करने के लिए, बंधन में किसी भी संगठन में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति या संगठन के लिए अभियान इसे अपने तरीके से काम कर सकता है, ऐसे सभी लोगों से जुड़ना चाहता है।

अभियान का मुख्य लक्ष्य बच्चों को प्यार और मजेदार बचपन देना है। आत्महत्या, दाई, बच्चों, माता-पिता, माता-पिता, और शिक्षकों, माता-पिता, माता-पिता, माता-पिता और शिक्षकों के निर्माण को रोकने के लिए जो बच्चों, बच्चों, बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों, बच्चों की कहानियों, बच्चों, बच्चों, माता-पिता को दिखाते हैं, और शिक्षक। कार्यकर्ता - संक्षेप में, जो व्यक्ति प्रेम और विनम्र बचपन में काम करता है वह विश्व विकास की दिशा में योगदान दे रहा है। इस अभियान में शामिल होने से काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी और इसके योगदान में वृद्धि होगी।

वर्तमान में, इस अभियान से जुड़े अधिकांश लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। लेकिन अभियान में शामिल होकर, वे अभियान से दिशानिर्देश बन गए और प्रत्येक सदस्य की क्षमता के लाभों को पूरा किया गया। तो काम की मात्रा और गुणवत्ता की मात्रा में वृद्धि हुई। यही कारण है कि इस विचार का उद्देश्य श्रमिकों को गठबंधन करना है, उन्हें प्लेटफॉर्म प्रदान करना होगा।

आओ, हम सभी को बचपन और आनंद लेने की दिशा में विकास की दिशा में काम करने में सक्षम होने के लिए एकत्र हुए।

Vision

Parenting for Peace

Nurturing Joyful and Loving Childhood for a Peaceful Society.

બાળકોને આનંદમય, પ્રેમાળ તથા હર્યુભર્યું બાળપણ આપવું જેથી આવતી કાલે તેઓ શાંતિપૂર્ણ સમાજના સ્તંભ-નિર્માતા બને.

Mission

Parenting for Peace
 • We intend to support and promote parenting in such dimensions of physical, mental-emotional, social & spiritual wellbeing which contributes to our vision of loving and joyful childhood and leads to peaceful coexistence in society and world at large

 • We define good parenting to include not only biological parents but also elders, immediately related people the teachers and the community and the society as a whole who influence the children (or childhood) in any form.

We see that parenting can meet our vision by promoting and providing following for children:

 • Loving and joyful environment at home, school and in the surrounding.

 • Care and protection.

 • Basic physical needs of food, water, and shelter.

 • Safety, security and good healthy living,

 • Belonging or unconditional love,

 • Self-esteem,

 • Personal fulfilment & self actualization and finally,

 • Freedom, participation and justice.

We visualise the following as the outcome of this mission:

 • Loving and joyful healthy childhood

 • Empowered loving & contributing sensitive trustworthy parents, teachers & citizens.

 • Peaceful aware connected society and citizens full of honesty, fearlessness & equality

 • Value driven responsible confident children full of self expression sensitivity & self driven learning

 • Responsible accountable government

 • Cared & loved elders.

We propose following objectives and actions to achieve this mission:

 • Awareness of the society about the importance of loving and joyful childhood

 • Capacity building of parents, teachers and children.

 • Counselling of parents, teachers and children wherever needed

 • Preparing, compiling and gathering relevant literature

 • Dissemination of information.

 • Setting up counselling centres

 • Setting up resource centres

 • Developing linkages with people and organisations working in this field.

 • Providing platform for the people and organisations working in this field.

 • Awarding people doing good work.

 • Showcasing, disseminating and promoting best practices

 • Create conducive environment for identifying & nurturing inherent talent in each child.

 • Advocacy at various levels

 • Providing backup resources to people working in the area.

 • Incorporating good scientific parenting as major topic in courses of psychology, human development, general graduations

 • Setting up certificate trainings in good parenting counseling.

 • Fostering self-support groups of parents

 • Coordinating with child help lines

 • Promoting innovations and research

 • અમે બાળ ઉછેરના શારીરિક, માનસિક તથા ભાવનાત્મક, સામાજિક અને આધ્યાત્મિક પાસાઓને આવરી લઇ તેની સાચી રીતોને પ્રોત્સાહિત કરવા તથા તેમાં સહાયભૂત થવા માગીએ છીએ જે પ્રેમ અને આનંદથી ભરપૂર બાળપણના ધ્યેયને સાકાર કરવામાં યોગદાન આપે અને તેના થકી શાંતિમય સહ-અસ્તિત્વપૂર્ણ સમાજ અને વૈશ્વિક શાંતિનું નિર્માણ થાય.

 • અમે બાળઉદછેરમાં માત્ર માતાપિતા જ નહિ વડીલો, નજીકના સંબંધીઓ, શિક્ષકો અને સમગ્ર સમાજ કે જે બાળક અને બાળપણને કોઇને કોઇ રીતે પ્રભાવિત કરે / સ્પર્શે છે તે તમામનો સમાવેશ કરીએ છીએ.

અમે એવું માનીઓ છીએ કે અમારુ આ ધ્યેય આ રીતે સિદ્ધ થશેઃ
 • બાળકને ઘર, શાળા, અને આસપાસમાં પ્રેમ અને આનંદથી ભરપૂર વાતાવરણ પૂરુ પાડીને

 • બાળકની સંભાળ અને તેને હરપ્રકારની સુરક્ષા, સલામતી પૂરી પાડીને તથા સ્વાસ્થ્યપૂર્ણ જીવન આપીને

 • રોટી, કપડાં તથા મકાન (આશ્રય) ની મૂળભૂત જરુરિયાતો પરિપૂર્ણ કરીને.

 • બિનશરતી પ્રેમ આપીને

 • બાળકમાં આત્મસન્માન તથા આત્મગૌરવનો ભાવ જન્માવીને

 • બાળકોને પૂર્ણતાનો અહેસાસ કરાવી તેનામાં ઉદર્વગમનની ઇચ્છા જગાવીને

 • બાળકને આઝાદી, ન્યાય આપીને તથા તેને નિર્ણયોમાં ભાગીદાર બનાવીને.

અમે આ અભિયાનનાં પરિણામો નીચે મુજબ જોઇએ છીએ/ ઇચ્છીએ છીએ.
 • પ્રેમ અને આનંદથી હર્યુભર્યું આરોગ્યમય બચપણ.

 • પ્રેમાળ, આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર, સંવેદનશીલ, ભરોસાપાત્ર, અને સતત યોગદાન આપનારા માબાપ, શિક્ષકો અને નાગરિકો.

 • પ્રમાણિક નિડર અને સમતામૂલક નાગરિકો તથા સમતામૂલક શાંતિપૂર્ણ, જાગૃત અને જોડાએલો સમાજ.

 • પૂર્ણ સ્વઅભિવ્યકિત, તથા સંવેદનશીલતા અને સતત શીખતા રહેવાનું વલણ ધરાવતા મૂલ્યનિષ્ઠ, જવાબદાર અને આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર બાળકો.

 • જવાબદાર તથા જવાબદેય પારદર્શી સરકાર

 • પ્રેમ, આદર અને સંભાળ પામતા વડીલો

 • બાળકોને પૂર્ણતાનો અહેસાસ કરાવી તેનામાં ઉદર્વગમનની ઇચ્છા જગાવીને

 • બાળકને આઝાદી,તથા ન્યાય આપીને તથા તેને નિર્ણયોમાં ભાગીદાર બનાવીને.

હેતુલક્ષી પ્રવૃત્તિઓની સૂચી :
 • પ્રેમ અને આનંદભર્યા બાળપણના મહત્વ અંગે સમાજમાં જાગૃત્તિ લાવવી.

 • વાલીઓ, શિક્ષકો અને બાળકોનું ક્ષમતાવર્ધન અને સક્ષમ બનાવવા.

 • જરુર પડે ત્યારે વાલીઓ, શિક્ષકો અને બાળકોનું કાઉન્સેલીંગ

 • સાહિત્ય તૈયાર કરવુ, મેળવવુ અને સંકલિત કરવું.

 • માહિતીનો પ્રસાર કરવો.

 • સલાહ કેન્દ્રો (કાઉન્સેલીંગ સેંટર) શરુ કરવા.

 • સેવા કેન્દ્રો (સ્ડબ॥"૦૦ ૦૯1 ૦%) શરૂ કરવાં

 • આ ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર લોકો અને સંસ્થાઓને જોડવા અને મંચ (પ્લેટફોર્મ) પુરુ પાડવું.

 • આ ક્ષેત્રમાં સારુ કામ કરનાર લોકો તથા સંસ્થાઓને સન્માનિત કરવા.

 • સારી પ્રવૃત્તિઓ અને પધ્ધતિઓને પ્રોત્સાહિત કરવી, સંકલિત કરવી અને લોકો સમક્ષ મૂકવી.

 • બાળકની અંદર પડેલી પ્રતિભા ઓળખાય અને ખિલી ઉઠે તવું વાતાવરણ પુરુ પાડવું.

 • વિવિધ સ્તરે પ્રચાર- પ્રસાર.

 • આ ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર લોકો/ સંસ્થાને પ્રશિક્ષકો/ સાહિત્ય જેવાં સાધનો તથા માર્ગદર્શન પુરુ પાડવા.

 • યુવાનો બાળઉછેરનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે તે માટે બાળઉછેર વિષયનો સમાવેશ સ્નાતક સ્તરના અભ્યાસક્રમમાં કરવો ઉપરાંત આ વિષયના નિષ્ણાંત મળી શકે તે માટે તેનો સમાવેશ માનસશાસ્ત્ર, માનવ વિકાસ જેવા ખાસ અભ્યાસક્રમોમાં કરવો.

 • બાળઉછેર તથા વાલી તથા બાળકોના કાઉન્સેલીંગના સર્ટીફિકેટ કોર્સ શરુ કરવા.

 • ચાઇલ્ડ હેલ્પ લાઇન સાથે સંકલન કરવું.

 • આ ક્ષેત્રમાં નવસુધારણા તથા સંશોધનને ઉત્તેજન આપવું.